www.suratcenter.com

HOME

สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร เครื่องดื่ม

ธุรกิจการค้า

ท่องเที่ยวทางทะเล หมู่เกาะ
ภูเขา น้ำตก เดินป่า อุทยานแห่งชาติ
วัด โบราณสถาน ประวัติศาสตร์
สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน
แผนที่ท่องเที่ยว
เมืองสุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
เกาะเต่า เกาะนางยวน หมู่เกาะอ่างทอง
อุตยานแห่งชาติเขาศก
เขื่อนรัชชประภา
แผนที่โรงแรม รีสอร์ท
อาหารทะเล
อาหารพื้นเมือง อาหารปักษ์ใต้
อาหารเช้า เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ
ผับ คาราโอเกะ สถานบันเทิง
แผนที่ร้านอาหารและสถานบันเทิง
ธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แผนที่ธุรกิจ

     
Search  
   - A   + A
 
อ.ไชยา :

ข้อมูลพื้นฐาน


 สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต             
อำเภอไชยาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 66  กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 585  กิโลเมตร  เนื้อที่ประมาณ 1,004 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 631,250 ไร่
 - ทิศเหนือ           ติดต่อกับ             อำเภอท่าชนะ
 - ทิศใต้                 ติดต่อกับ           อำเภอท่าฉาง
- ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ                อ่าวไทย
-  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ               อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ลักษณะภูมิประเทศ
- สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ    ร้อยละ 85
- ภูเขา                        ร้อยละ 10
- แม่น้ำพื้นน้ำ               ร้อยละ 5 
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 2 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ - เมษายน
- ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่พฤษภาคม – มกราคม
การเมืองการปกครอง
หน่วยการปกครอง จำนวนเทศบาล อบต. ตำบล หมู่บ้าน
            แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457   
เป็น  9 ตำบล  54 หมู่บ้าน
ตำบล
จำนวนหมู่บ้าน
รายชื่อกำนัน
ตลาดไชยา
5
 นายสวัสดิ์               กรูเฝียะ
พุมเรียง
5
 นายสราวุธ               คาน
เลม็ด
7
 นายสุธรรม              ทองแช่ม
เวียง
5
 นายศิริ                    ศักดิ์ศรี
ทุ่ง
8
 นายสุรัตน์                รอดรักษา
ตะกรบ
5
 นายสุนันท์                ยังอ้น
ป่าเว
6
 นายภิรมย์                ทองเพชร
โมถ่าย
6
 นายสุชาติ                เดชมณี
ปากหมาก
7
 นายประชุม               พวงสุวรรณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9 แห่ง โดยแบ่งเป็น
               - เทศบาล   2  แห่ง
               - อบต.       7  แห่ง
 
 
ชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อผู้บริหาร
ชื่อปลัด
เทศบาลตำบลตลาดไชยา
ส.อ.วิรัช              ทองเพชร
นางสำรวย         วงศ์สมัน
เทศบาลตำบลพุมเรียง
นายถาวร               ถาวรสุข
นายสิทธิชัย        เกษรสิทธิ์
อบต.เลม็ด
นายเกรียงศักดิ์    สินธวาชีวะ
นางศรัณฉัตร     สมชาติ
อบต.เวียง
นายสุธน               บุญทอง
นายทวีศักดิ์        ทองอินทร์
อบต.ทุ่ง
นายอดุลย์              ปาลโมกข์
นายรณชิต         สถิตยานุรักษ์
อบต.ป่าเว
นายวิทยา              ใสสะอาด
นายวรชัย          ทาระบา
อบต.ตะกรบ
นายสมพงศ์          ยังอ้น
นายสายัณห์      จันทรมาศ
อบต.โมถ่าย
นายสมหมาย        ทองมาก
นายสุเมธ           สงสุวรรณ
อบต.ปากหมาก
นายจักพงษ์          สุขมี
นายสัญญา        บัวแก้ว
 

 
ชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อผู้บริหาร
ชื่อปลัด
เทศบาลตำบลตลาดไชยา
ส.อ.วิรัช              ทองเพชร
นางสำรวย         วงศ์สมัน
เทศบาลตำบลพุมเรียง
นายถาวร               ถาวรสุข
นายสิทธิชัย        เกษรสิทธิ์
อบต.เลม็ด
นายเกรียงศักดิ์    สินธวาชีวะ
นางศรัณฉัตร     สมชาติ
อบต.เวียง
นายสุธน               บุญทอง
นายทวีศักดิ์        ทองอินทร์
อบต.ทุ่ง
นายอดุลย์              ปาลโมกข์
นายรณชิต         สถิตยานุรักษ์
อบต.ป่าเว
นายวิทยา              ใสสะอาด
นายวรชัย          ทาระบา
อบต.ตะกรบ
นายสมพงศ์          ยังอ้น
นายสายัณห์      จันทรมาศ
อบต.โมถ่าย
นายสมหมาย        ทองมาก
นายสุเมธ           สงสุวรรณ
อบต.ปากหมาก
นายจักพงษ์          สุขมี
นายสัญญา        บัวแก้ว
 
 ประชากร แยกจำนวนชาย – หญิง เขตตำบล หมู่บ้าน เขตเทศบาล หรือ อบต.
 
ลำดับที่
ตำบล
ชาย
หญิง
รวม
จำนวนบ้าน
1
ทต.ตลาดไชยา
2,237
2,456
4,693
2,191
2
ทต.พุมเรียง
3,712
3,880
7,592
2,203
3
เลม็ด
2,195
2,361
4,556
1,530
4
เวียง
1,683
1,793
3,476
1,330
5
ทุ่ง
2,397
2,545
4,942
1,517
6
ป่าเว
2,391
2,595
4,986
1,656
7
ตะกรบ
1,812
1,832
3,644
1,048
8
โมถ่าย
2,078
2,248
4,326
1,403
9
ปากหมาก
5,054
4,742
9,796
3,786
รวม
   23,559
    24,452
    48,011
      16,664
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 *

 จำนวนและรายชื่อ ส่วนราชการประจำอำเภอ ทั้งราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและองค์กรของรัฐ
                  - หน่วยงานอิสระ จำนวน 2 หน่วยงาน
                 - หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอ จำนวน 7   หน่วยงาน
 
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
1. ศาลจังหวัดไชยา
 นายอมรพจน์          กุลวิจิตร
2. สำนักงานอัยการจังหวัดไชยา
 นายวีรวัฒน์            ศิลปธีรธร
 
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
1. เรือนจำอำเภอไชยา
นางศิริพรรษ์             สมภักดี
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา
นายสัมพันธ์              กลิ่นนาค
3. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยา
นายอนันต์                 ชูจันทร์
4. สำนักงานสัสดีอำเภอไชยา
พันตรีสำเนา             นุชชาติ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา
นายรวมพล               ทองมีเพชร
6. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไชยา
นายโสธรวิฑิต         ศรีสิทธิยานนท์
7. สำนักงานประมงอำเภอไชยา
นายชวลิต               ชนิลกุล  
 
- หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด    จำนวน 3 หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
1. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี         สาขาไชยา
นายประวิทย์           สากลกิจจานุกูล
2.  สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี      สาขาไชยา
นายประไพ               สวนกูล
3. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
นางกนกนุช               กิรัตน์
   
- หน่วยงานราชการส่วนกลาง      จำนวน 8 หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
1. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา
นางสาวนุจรีย์            มณีผ่อง
2. โรงพยาบาลไชยา
นายแพทย์วิชัย           พงศ์ติยะไพบูลย์
3. สถานีตำรวจภูธรไชยา
พ.ต.อ.อนุชน             ชามาตย์
4. สถานีตำรวจภูธรโมถ่าย
พ.ต.ท.สัญญา             ทองสวัสดิ์
5. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาไชยา
นางพรรณี                  มีแสง
6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
     ตามอัธยาศัยอำเภอไชยา
ว่าที่ ร.ต. เกรียงไกรจักร   เพชรสังข์
7. หน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ 11.3.5 อำเภอไชยา
นายสุชน                    ลาดบูรณ์
8. หน่วยป้องกันและรักษาป่า ที่ สฎ 15 (ไชยา)
นายสมบัติ                  ไสยะหุต

 


 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9 หน่วยงาน
ชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อผู้บริหาร
ชื่อปลัด
เทศบาลตำบลตลาดไชยา
ส.อ.วิรัช              ทองเพชร
นางสำรวย        วงศ์สมัน
เทศบาลตำบลพุมเรียง
นายถาวร             ถาวรสุข
นายสิทธิชัย       เกษรสิทธิ์
อบต.ตะกรบ
นายสมพงศ์          ยังอ้น
นายสายัณห์      จันทรมาศ
อบต.ป่าเว
นายวิทยา            ใสสะอาด
นายวรชัย          ทาระบา
อบต.ปากหมาก
นายจักพงษ์          สุขมี
นายสัญญา        บัวแก้ว
อบต.โมถ่าย
นายสมหมาย        ทองมาก
นายสุเมธ          สงสุวรรณ
อบต.เลม็ด
นายเกรียงศักดิ์      สินธวาชีวะ
นางศรัณฉัตร      สมชาติ
อบต.เวียง
นายสุธน              บุญทอง
นายทวีศักดิ์       ทองอินทร์
อบต.ทุ่ง
นายอดุลย์            ปาลโมกข์
นายรณชิต         สถิตยานุรักษ์
   
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไชยา
นายกิตติ           ไตรพิทักษ์
2. สำนักงานการประปาไชยา
นายจิโรจน์         เกษสยม
3. สถานีรถไฟไชยา
นายไพโรจน์       ฝอยทอง
4. ธนาคารออมสิน สาขาไชยา
นางเยาวนาถ       ตรียุทธ
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไชยา
นายณรงค์          จริยพงศ์

 
 สภาพเศรษฐกิจ
 จำนวนธนาคาร  
                - ธนาคารออมสิน สาขาไชยา
                - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไชยา
                - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาไชยา  
จำนวนสถานประกอบการ  โรงงานอุตสาหกรรม และจำนวนลูกจ้างแยกเป็นแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว  
ลำดับที่
 
ชื่อสถานประกอบการ
 
จำนวนลูกจ้าง
แรงงานไทย (คน)
แรงงานต่างด้าว (คน)
1
โรงงานลูกชิ้น ม.7 ต.ทุ่ง
5
-
2
โรงผลิตน้ำดื่ม ม.7 ต.ทุ่ง
3
2 (พม่า)
3
พรอนันต์ปิโตรเลียม
1
-
4
สหกรณ์กองทุนสวนยาง โมถ่าย จำกัด
8
-
5
บริษัทพีระมิดพาราวู๊ด จำกัด
54
70
6
หจก. จิยางกูรบริการ
10
-
7
ร้านอาหารนาโคน ม.1 ต.เลม็ด
4
-
8
สวนอาหารบ้านไร่ชายทุ่ง ม.5 ต.เลม็ด
5
-
9
ร้านอาหารน้องหลง ม.3 ต.พุมเรียง
5
-
10
สวนอาหารใบหยก ม. 1 ต.ทุ่ง
6
-
11
สวนอาหารทิวไผ่ ม. 1 ต.ทุ่ง
4
-
 
 การใช้พื้นที่และการถือครองที่ดินทางการเกษตร แยกเป็น
มีเอกสารสิทธิ์
ไม่มีเอกสารสิทธิ์
โฉนด   จำนวน 19,073 แปลง จำนวน 95,764 ไร่
เช่าผู้อื่น     จำนวน         -       ราย  จำนวน   -   ไร่
นส.3    จำนวน 1,265 แปลง   จำนวน   9,943 ไร่
รับจำนอง   จำนวน        -       ราย   จำนวน   -   ไร่
นส.3ก จำนวน 5,262 แปลง   จำนวน 35,919 ไร่
เช่าที่ดินของรัฐ จำนวน -      ราย    จำนวน   -   ไร่
 อาชีพของประชากร
                  - อาชีพหลัก : เกษตรกรรม ได้แก่ ทำสวนยางพารา, สวนปาล์มน้ำมัน, ประมง
                - อาชีพรอง : ค้าขาย, รับจ้าง
 รายได้เฉลี่ยของประชากร/คน/ปี    58,743   บาท

 พืชเศรษฐกิจ
ประเภท
ปริมาณผลผลิต (ตัน/ปี)
มูลค่าผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่)
พืชเศรษฐกิจหลัก
        - ยางพารา
        - ปาล์มน้ำมัน
        - ข้าว
        - มะพร้าว
 
 2,945.69
35,806.57
 5,051.91
 2,945.69
 
   161.03
1,908.87
   613.54
   245.02
พืชเศรษฐกิจรอง
       - ทุเรียน
       - กาแฟ
       - มังคุด
      - เงาะ
      - ลองกอง
 
1,635.21
0
 350.77
 637.50
 596.48
 
 1,013.14
0
    152.71
 1,200.56
    756.95

 
 ปศุสัตว์
ประเภทสัตว์
จำนวน (ตัว)
มูลค่า (บาท)
โค
6,991
               69,910,000
กระบือ
118
1,180,000
แพะ
510
   510,000
สุกร
3,903
3,903,000
เป็ด
65,558
   983,370
ไก่
416,121
8,242,420

 
ประมง
ประเภทสัตว์น้ำ
จำนวน ก.ก./ปี
มูลค่า (บาท)/ปี
กุ้งทะเล
1,285,360
77,336,000
หอย
1,556,800
26,928,000
ปลากระชัง
   111,104
11,110,400
ปลาน้ำจืด
   102,900
 7,056,000
สหกรณ์ การรวมกลุ่ม และแหล่งเงินทุน
- สหกรณ์การเกษตรไชยา   จำกัด
- สหกรณ์นิคมวริชกรรมไชยา   จำกัด
- สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านตะกรบ   จำกัด
- สหกรณ์เครดิตยูเนียนเทพพนม
- สหกรณ์เครดิตยูเนียนไชยราษฎร์
- สหกรณ์กองทุนสวนยางโมถ่าย   จำกัด
- กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 54 กองทุน

 ผลิตภัณฑ์ OTOP
 
ที่
ตำบล
ผลิตภัณฑ์
มูลค่าการจำหน่าย
(บาท/ปี)
ผลิตภัณฑ์ดีเด่น
1
พุมเรียง
 
ผ้าไหม
อาหารทะเล/ปูสด
ผ้าไหม                4,500,000  บาท/ปี
ปูสด                    7,200,000  บาท/ปี
ผ้าไหม
2
เลม็ด
ไข่เค็ม
ข้าวกล้อง/ข้าวซ้อมือ
ไข่เค็ม                 3,000,000  บาท/ปี
ข้าวกล้อง/ข้าวซ้อมมือ 180,000 บาท/ปี
ไข่เค็ม
ข้าวกล้อง/ข้าวซ้อมมือ
3
เวียง
ไข่เค็ม
ไข่เค็ม                 6,000,000 บาท/ปี
ไข่เค็ม
4
ตะกรบ
ผ้าทอ
น้ำปลา
ผ้าทอ                     144,000 บาท/ปี
น้ำปลา                     45,000 บาท/ปี
ผ้าทอ
 
6
โมถ่าย
ข้าวไร่ซ้อมมือ
ข้าวซ้อมมือ            72,000 บาท/ปี
 
7
ป่าเว
น้ำผัดไท
น้ำผัดไท                  60,000 บาท/ปี
 
8
ตลาดไชยา
ขนมหวานพื้นบ้าน
ขนมหวานพื้นบ้าน 48,000 บาท/ปี
 
 
การคมนาคม
                1) ระยะทางจากอำเภอถึงศาลากลางจังหวัด 66 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 45 นาที
                2) การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบล       หมู่บ้านมีรายละเอียด ดังนี้
1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข    41              
2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข    4112   ท่าฉาง – ท่าชนะ
3) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข    4011    แยก 41 – พุมเรียง
4) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข    4191   ไชยา – ทุ่งนางเภา
5) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข    4192   เกาะมุกข์ – ทุ่งนางเภา – โมถ่าย
6) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข    4223 
7) ถนนลูกรังระหว่างตำบลหมู่บ้าน       88 สาย
ที่
ตำบล
­ถนนลูกรัง (สาย)
ถนนคอนกรีต (สาย)
ถนนลาดยาง (สาย)
1
พุมเรียง
12
13
3
2
เลม็ด
4
17
5
3
เวียง
17
8
7
4
ตะกรบ
18
4
3
5
ทุ่ง
30
8
2
6
โมถ่าย
24
1
5
7
ป่าเว
58
9
4
8
ตลาดไชยา
 12
 56
3
 

 
ประเภทแหล่งน้ำ
ตำบล
ประเภทแหล่งน้ำ
ตลาดไชยา
(แห่ง)
พุมเรียง
(แห่ง)
เลม็ด
(แห่ง)
เวียง
(แห่ง)
ทุ่ง
(แห่ง)
ป่าเว
(แห่ง)
ตะกรบ
(แห่ง)
โมถ่าย
(แห่ง)
ปากหมาก
(แห่ง)
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
-
-
4
1
32
8
3
9
101
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค
3
-
11
2
38
6
9
1,248
3
แหล่งน้ำธรรมชาติ
23
3
4
13
23
16
9
10
13
แหล่งน้ำชลประทาน
-
-
2
1
-
5
-
 -
-
- โครงการขนาดใหญ่
-
-
   -
 -
1
 -
-
 -
-
- โครงการขนาดกลาง
-
-
-
 -
8
 -
1
 -
-
- โครงการขนาดเล็ก
-
-
-
 -
-
5
-
 -
-
พื้นที่ชลประทาน
ได้รับประโยชน์ (ไร่)
986
-
10,000
-
500
600
200
-
-
 
                - จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า          21,991    ครัวเรือน
                - จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้        714     ครัวเรือน
โทรศัพท์
        โทรศัพท์พื้นฐาน/โทรศัพท์สาธารณะ         จำนวน     1,538    เลขหมาย
            - โทรศัพท์พื้นฐาน                            จำนวน     1,397    เลขหมาย
            - โทรศัพท์สาธารณะ                         จำนวน        141    เลขหมาย

ประเภทแหล่งน้ำ
ตำบล
ประเภทแหล่งน้ำ
ตลาดไชยา
(แห่ง)
พุมเรียง
(แห่ง)
เลม็ด
(แห่ง)
เวียง
(แห่ง)
ทุ่ง
(แห่ง)
ป่าเว
(แห่ง)
ตะกรบ
(แห่ง)
โมถ่าย
(แห่ง)
ปากหมาก
(แห่ง)
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
-
-
4
1
32
8
3
9
101
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค
3
-
11
2
38
6
9
1,248
3
แหล่งน้ำธรรมชาติ
23
3
4
13
23
16
9
10
13
แหล่งน้ำชลประทาน
-
-
2
1
-
5
-
 -
-
- โครงการขนาดใหญ่
-
-
   -
 -
1
 -
-
 -
-
- โครงการขนาดกลาง
-
-
-
 -
8
 -
1
 -
-
- โครงการขนาดเล็ก
-
-
-
 -
-
5
-
 -
-
พื้นที่ชลประทาน
ได้รับประโยชน์ (ไร่)
986
-
10,000
-
500
600
200
-
-
 
                - จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า          21,991    ครัวเรือน
                - จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้        714    ครัวเรือน
โทรศัพท์
        โทรศัพท์พื้นฐาน/โทรศัพท์สาธารณะ    จำนวน     1,538    เลขหมาย
            - โทรศัพท์พื้นฐาน                           จำนวน    1,397    เลขหมาย
            - โทรศัพท์สาธารณะ                        จำนวน       141    เลขหมาย

การศึกษา
- สถานศึกษาอาชีวศึกษา (รัฐ)   1    แห่ง
                - สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา (รัฐ)            3            แห่ง
                - สถานศึกษาระดับประถมศึกษา (รัฐ)         31            แห่ง     
- สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา (เอกชน)                      1            แห่ง     
                - สถานศึกษาระดับประถมศึกษา (เอกชน)     4           แห่ง
                - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน                 1           แห่ง
ศาสนา
                - แบ่งการปกครองเป็น 5 ตำบลคณะสงฆ์
                - วัด                 จำนวน    29   วัด
                - ที่พักสงฆ์        จำนวน      6    แห่ง
                - มัสยิด             จำนวน    11    แห่ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
- ประเพณีวันจบปีจบเดือน หรือ ประเพณีสวดทุ่ง  
            - ประเพณีการรับ - ส่งตายาย 
            - ประเพณีการสวดมาลัย
สาธารณสุข
    - สถานพยาบาล
            - โรงพยาบาลชุมชน      จำนวน    1   แห่ง
                - สถานีอนามัย         จำนวน    8   แห่ง
              - คลินิคแพทย์            จำนวน    4   แห่ง
                - คลินิคทันตกรรม     จำนวน    2  แห่ง
                - คลินิคพยาบาล       จำนวน 15   แห่ง
                - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน       จำนวน    5   แห่ง
                - ร้านขายยาแผนโบราณ        จำนวน    2   แห่ง
      - อัตราการเกิด/การตาย โดยเฉลี่ยต่อปี
- อัตราการเกิด     ปี 50     12.74:1,000
- อัตราการตาย    ปี 50     2.94:1,000
- อัตราการเพิ่ม    ปี 50     ร้อยละ 0.98


Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

www.suratcenter.com

HOME

สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร เครื่องดื่ม

ธุรกิจการค้า

    ©Copyright 2002-2016 All rights reserved.
สุราษฎร์เซ็นเตอร์ดอทคอม
148/36 ซ.ดอนนก28
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-218394 Fax: 077-206759
Email : successidea@live.com
 
Untitled Document